PZD100

PZD je spínaný zálohovaný napájecí zdroj, ur?ený pro za?ízení, která vyžadují nep?etržitý provoz s vyššími požadavky na výkon. V b?žném provozu je PZD p?ipojen na napájecí nap?tí, dodává energii do za?ízení a udržuje akumulátor v nabitém stavu. P?i výpadku napájecího nap?tí zdroj automaticky p?epne na záložní akumulátor a tím zajistí nep?etržitý provoz za?ízení. Zdroj je vybaven obvody, které zajiš?ují jeho maximální ochranu a kontrolu. Je to periodický test akumulátoru, elektronické jišt?ní výstupu a ochrana p?ed hlubokým vybitím akumulátoru. Samoz?ejmostí je optická signalizace a pomocné reléové signaliza?ní výstupy, které informují o jeho aktuálním stavu. Signalizovány jsou: porucha ztráty AC nap?tí, pokles nap?tí na akumulátoru, p?ítomnost akumulátoru a p?ítomnost nap?tí na výstupu. Typ PZD100 je deska plošných spoj?, osazená sou?ástkami, umíst?ná spolu s transformátorem v malém kovovém krytu s uchycením na DIN lištu. Jišt?ní proti p?etížení a zkratu na výstupu je zabezpe?eno elektronickou pojistkou. Ochrana proti p?epólování akumulátoru je zajišt?na tavnou pojistkou. Potenciometry, umíst?nými na plošném spoji, lze korigovat výstupní nap?tí jak pro spot?ebi?, tak i pro akumulátor.

Více informací

 • 5A VÝSTUPNÍ PROUD AUX
 • 5A OMEZENÍ DOBÍJECÍHO PROUDU PRO AKUMULÁTOR
 • ELEKTRONICKÁ OCHRANA PROTI ZKRATU NA VÝSTUPU ZDROJE
 • 13,8V DC STABILIZOVANÉ VÝSTUPNÍ NAP?TÍ (NASTAVITELNÉ)
 • P?IPRAVENO PRO POUŽITÍ ZÁLOŽNÍHO 12V AKUMULÁTORU
 • LED INDIKACE PORUCHY AC NAP?TÍ
 • LED INDIKACE POKLESU NAP?TÍ AKUMULÁTORU
 • LED INDIKACE NEP?IPOJENÉHO AKUMULÁTORU
 • LED INDIKACE P?ÍTOMNOSTI NAP?TÍ NA VÝSTUPUSIGNALIZACE PORUCHY AC POMOCÍ OPTO?LENU
 • SIGNALIZACE PORUCHY AKUMULÁTORU POMOCÍ OPTO?LENU
 • OCHRANA AKUMULÁTORU P?ED HLUBOKÝM VYBITÍM
 • PERIODICKÝ TEST AKUMULÁTORU
 • KRYT NA DIN LIŠTU

Parametry

Parametr Hodnota Jenodtka

Ke stažení

Název Velikost
navod 0.00
ps 344.25K

Fotogalerie