Obchodní podmínky

Firma ELSO (IČO:64083144, DIČ:CZ7606155535) dodává svým zákazníkům zboží v rozsahu platného katalogu, dále dle nabídky zveřejněné na internetu www.elso-ostrava.cz a podle akčních nebo individuálních nabídek, sjednaných při osobním kontaktu. Aktuální informace o možnostech dodávek zboží z nabídky firmy ELSO nebo informace o dodávkách prací a služeb jsou poskytovány na vyžádání.

Zákazníci mohou objednávat zboží nebo služby

  • on-line pomocí e-shopu na adrese http://www.elso-ostrava.cz/
  • elektronickou poštou (e-mail) na adrese info@elso-ostrava.cz
  • písemně (poštou, faxem)

V objednávce musí zákazník přesně specifikovat typ a množství zboží nebo služeb podle platného katalogu nebo platné nabídky služeb firmy ELSO.

Objednatel je povinen při objednání zboží uvést přesnou adresu pro zasílání korespondence a rovněž adresu pro příjem zboží. Firma je dále povinna uvádět svůj přesný název, IČ, DIČ (zahraniční zákazník uvádí číslo registrace VAT), e-mail, telefonní a faxové číslo a bankovní spojení.

Zakázku je možné zrušit pouze písemnou formou. Pokud je zboží, určené ke splnění zakázky, již objednáno u dodavatelů, vyhrazuje si firma ELSO právo účtovat smluvní pokutu za zrušení zakázky ve výši minimálně 25% ceny zakázky. V případě, že ze strany dodavatelů dojde ke změně dodávaného sortimentu, cen nebo dodacích termínů, firma ELSO si vyhrazuje právo provést odpovídající úpravy i ve svých dodávkách.

Termíny plnění zakázek jsou závislé na momentálním stavu skladových zásob. Zakázka je obvykle plněna postupně (tzv. dělená zakázka). To znamená, že často frekventované zboží je dodáváno obratem ze skladu, zbývající zboží pak v termínech podle stavu skladových zásob až do splnění celé zakázky. V případě dělené expedice, kdy se zachová počet expedovaných zásilek (dle počtu objednaného zboží) nese přepravní náklady objednatel. V případě, že dojde při dělené zakázce k navýšení počtu expedovaných balíků nese přepravní náklady za tyto navýšené dodávky firma ELSO. Pokud o to zákazník výslovně požádá, je celá zakázka splněna najednou a úplně (tzv. nedělená zakázka). U nedělené zakázky je dodací lhůta závislá na tom, kdy je dodána poslední položka z objednávky zákazníka od dodavatelů. U dodávek, potvrzených obchodní smlouvou, jsou termíny stanoveny po dohodě individuálně.

Zboží, zakoupené u firmy ELSO, je volně dodáváno bez jakýchkoliv celních nebo jiných formalit do všech členských zemí EU. U zboží s místem určení mimo země EU smluvně zajišťuje ELSO potřebné české exportní celní formality. Importní celní formality v požadované zemi dodání si zákazník zajišťuje sám.

Firma ELSO zpracovává objednávky v měnách CZK, EUR, USD a GBP. Veškeré účetní operace probíhají ze zákona v českých korunách, které jsou v případě požadavku zákazníka přepočítávány podle data zápisu zakázky aktuálním kurzem, denně vyhlašovaným Českou národní bankou, z ceny v českých korunách na cenu v požadované měně. Při zakázce evidované v jedné z těchto čtyř měn (CZK, EUR, USD a GBP) je tato cena konečná a případný kurzový rozdíl ode dne zápisu zakázky do dne její expedice nese firma ELSO.

Zboží je zákazníkům dodáváno smluvními expresními přepravci nebo poštou. Po dohodě si zákazník může zboží převzít osobně v sídle firmy ELSO.

Úhrada za odebrané zboží nebo poskytnuté služby je buď v hotovosti při převzetí zboží (maloobchodní prodej, dobírka) nebo bezhotovostním způsobem, tj. mezibankovním převodem. Při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu. Při bezhotovostní platbě musí odběratel uhradit fakturovanou částku v požadovaném termínu. Rozhodující je den připsání částky na účet firmy ELSO. Při nedodržení požadovaného termínu úhrady bude účtována smluvní pokuta za pozdní platbu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení platby. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné zablokování expedice dalších zakázek pro zákazníka. Firma ELSO nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za následky, spojené se zpožděním dodávek z důvodu nedodržení požadovaného termínu úhrady. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy ELSO.

U nových zákazníků a v některých dalších případech si firma ELSO vyhrazuje právo žádat platbu za zakázku předem. V takovém případě je vystavena zálohová faktura. V případě neobdržení platby do 30 dnů bez uvedení důvodu ze strany zákazníka si firma ELSO vyhrazuje právo objednávku zrušit. Na plnění dodávek větších objemů zboží nebo dodávky služeb a prací jsou uzavírány samostatné smlouvy, které upravují dodací a platební podmínky.

Na veškeré zboží podléhající zákonu 22/97 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě. Firma ELSO zajišťuje ve smyslu zákona o odpadech 185/2001 Sb. zpětný odběr zboží.

Záruční doby a podmínky reklamací se řídí Reklamačním řádem. Reklamace zboží upraveného podle přání spotřebitele se řídí § 53, odst. 8 Občanského zákoníku.

Vystavením objednávky nebo podpisem obchodní smlouvy na dodávky zboží nebo služeb vyslovuje zákazník svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. Případné výhrady je nutno uvést jasně, zřetelně a písemně před uskutečněním objednávky a projednat je se zástupcem firmy ELSO.

Firma ELSO se zavazuje neposkytovat osobní údaje zákazníků žádnému dalšímu subjektu a zacházet se všemi poskytnutými údaji v souladu se zákonem č. 101/200 Sb., ochrana osobních údajů.

Firma ELSO plní povinnosti dodavatele v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, s EU směrnicí 2002/96/EC o odpadech elektronického průmyslu a je zaevidován do kolektivního systému RETELA. Dále je firma ELSO evidována v systému EKO-KOM, který zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí od 1. 10. 2010 do odvolání.