Reklamační řád

Platnost

Tento reklamační řád platí pro zboží zakoupené ve firmě ELSO a nabývá účinností od 1.10.2010.

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je stanoven v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno ve firmě ELSO a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládán záruční list. Pokud tento doklad není přiložen, pak jako záruční list slouží faktura zboží.

Objednatel stvrzuje svým podpisem faktury, kupní smlouvy, nebo převzetím zboží od přepravce souhlas s reklamačním řádem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště. Převzetím zboží od dopravce zákazník souhlasí se záručními podmínkami.

Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad, je povinen ihned (nejpozději do 72 hodin od převzetí zboží) informovat naše pracovníky. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky

Není-li na faktuře nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem vystavení daňového dokladu a záručního listu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Prodávající se zavazuje vyměnit nebo opravit (dle vlastního uvážení) kteroukoliv část, jež selhala v důsledku vady materiálu nebo zpracování v záruční době. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s kurýrem při převzetí)
 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 • mechanickým poškozením
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
 • pokud byly škody způsobeny počítačovými viry
 • používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
 • zboží bylo poškozeno živly
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

Prodávající v žádném případě neručí za škody, vzniklé zákazníkovi v důsledku vady zboží, selhání software či ztráty dat. V případě reklamace výrobků, které slouží pro ukládání dat, neručíme za data na nich uložená. Doporučujeme důležitá data zálohovat.

Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním (např. snížení kapacity akumulátorů, mechanických částí, zobrazovačů, apod.) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku.

V případě neoprávněné reklamace zboží zákazníkem (nebude-li zjištěna udaná závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) je prodávající po dohodě s kupujícím oprávněn požadovat úhradu za opravu zboží podle aktuálního ceníku servisních výkonů. Neoprávněně reklamované zboží si zákazník může vyzvednout osobně nebo mu může být zboží zasláno na jeho náklady.

V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

Do záruční opravy bude přijato pouze zboží kompletní a s průvodní dokumentací.

Reklamační podmínky

Reklamace zásilek může být uplatněna u výrobce na adrese:


ELSO
Selská 479
73932 Řepiště
info@elso-ostrava.cz

Kontaktní osoba pověřená vyřízením reklamací: Daniel Pieronkiewicz

Zákazník musí doručit reklamované zboží poštou na vlastní náklady a riziko. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady prodávajícího. Je-li reklamace uznána jako neoprávněná, bude veškeré náklady na dopravu spojené s touto reklamací hradit v plné výši zákazník.

Reklamace, jak postupovat?

Naše firma se snaží být Vám zákazníkům pokud možno co nejblíže. Dobře víme z vlastních zkušeností, a zná to asi každý, jak nepříjemné je uplatňovat na nějaké zboží reklamaci. Pokud se už ale nějaký problém vyskytne, např. Vám nedošlo zboží úplně v pořádku, nebo se v průběhu užívání objevila nějaká vada, postupujte prosím podle instrukcí uvedených v dolní části této stránky. Usnadníte nám práci a Vaše reklamace bude vyřízena mnohem rychleji.

Při převzetí zásilky je zákazník povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, atd.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu na telefonu (viz. kontakt).

zboží došlo v porušeném obalu

V takovém případě, je lepší zásilku nepřevzít, nebo spolu s kurýrem zásilku prohlédnout, zda je kompletní a v neporušeném originálním obalu. V každém případě je však kurýr povinen na Vaši žádost sepsat škodový zápis o poškozené zásilce. Tento zápis neprodleně odešlete na zákaznické centrum GLS info@gls-czech.com, popřípadě reklamaci uplatněte telefonicky na reklamačním oddělení GLS, kontakt: 565 301 293. Reklamaci lze uplatnit u firmy GLS ve lhůtě 1 roku od poškození zásilky dopravou.

zboží došlo v neporušeném obalu, ale je mechanicky poškozené dopravou.

Skrytou vadu zásilky je zákazník povinen oznámit přepravci bez odkladu, nejpozději však do tří dnů od data převzetí zásilky. Zákazník musí vyplnit formulář - škodový zápis s popisem vady a tento odeslat na zákaznické centrum GLS info@gls-czech.com, případně reklamaci uplatní telefonicky na reklamačním oddělení GLS, kontakt: 565 301 293. Pokud tato zásada nebude dodržena, má dopravce právo reklamaci zamítnout. Přepravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů nesmí zákazník s poškozenou zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena.

Na vyřízení reklamace má firma GLS lhůtu 30dní. O průběhu reklamace nás prosím informujte, budeme vám nápomocni s případným odesláním náhradní zásilky objednaného zboží. Po vyřízení reklamace, zboží zašlete k nám na výše uvedenou adresu, my jej vyměníme a do 5-ti dnů Vám odešleme zboží nové.

zboží došlo v pořádku, ale objevila se u něj provozní vada.

Pokud objevíte na zboží vadu (i postupem času), prověřte podle nákupního dokladu, zda je zboží v záruce (funkční záruka je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak). Pokud je zboží v záruce, zašlete jej s kopií dokladu o koupi na adresu naší firmy. Pokud se vyskytnou chyby ve funkci software, specifikujte je na podpora@elso-ostrava.cz. Co máte přiložit k zásilce zaslané k reklamaci k nám a další informace najdete v níže uvedeném odstavci. Obratem posoudíme Vaši reklamaci a vynasnažíme se o co nejrychlejší kladné vyřízení.

Popis správně zaslané reklamace:

K reklamovanému zboží musí být přiloženo:

 • kopie daňového dokladu
 • záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán
 • průvodku s přesným popisem závad a jejich projevů

Připravte si prosím daňový doklad, který Vám byl doručen spolu se zbožím. Zabalte vadné zboží a nezapomeňte přiložit kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno, Vaší zpáteční adresu a dále pak podrobný popis vady výrobku. Takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na naši výše uvedenou adresu.

Náklady na dopravu reklamovaného zboží do sídla firmy ELSO nese objednatel, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme zásilku pojistit.

Fa ELSO, vyřídí Vaši reklamaci nejpozději do 30 dnů.
Běžně řešíme technické problémy do 24 hodin a jiné reklamace do 5-ti dnů.

Tyto podmínky vstupují v platnost ode dne 1. září 2010
Tyto podmínky vydává, ELSO